Zásady ochrany osobných údajov

Považujeme ochranu vašich osobných údajov za veľmi dôležitú a na základe týchto zásad by sme chceli vysvetliť, aké údaje a prečo spracovávame, akú dlhú dobu a aké máte práva a možnosti.
 1. Ochrana osobných údajov
  1. Súhlas so spracovaním osobných údajov
   Zaškrtnutím položky súhlasu so zásadami ochrany osobných údajov a odosláním registračného formulára udeľujete svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríl 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - ďalej len "GDPR". Zároveň súhlasíte s vytvorením uživateľského účtu, pomocou ktorého môžete spravovať/editovať/mazať svoje inzeráty, prípadne účet zrušiť. Bližšie informácie viď bod 1.7 nižšie. Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom ich správca požaduje pri registrácii, je nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie služby, bez ktorej nie je možné služby objektívne poskytnúť.

  2. Kto spracovavá osobné údaje?
   Prevádzkovateľom tohto serveru, ktorý umožňuje bezplatnú inzerciu uživateľom, je Flashstudio, s.r.o., so sídlom Italská 209/17, 120 00 Praha 2, IČ: 247 78 338, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 173513, a je zároveň správcom osobných údajov (ďalej len Správca) v zmysle ustanovenia čl. 4 bod 7) GDPR. Užívateľ týmto súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR, a to pre všetky použitia tohto serveru pre prevádzkovateľa Vami, vrátane zadávania všetkých inzerátov, odpovede na inzeráty iných osôb a zvýrazňovanie inzerátov.

   Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
   • Poskytovateľ webhostingu a pregramátorských služieb - ADVEL s.r.o.
   • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe prevádzkovateľ nevyužíva.

   Vyššie uvedené osoby sú rovnako príjemcami osobných údajov. Dôrazne nedoporučujeme uvádzať v inzeráte akékoľvek osobné údaje. Pre kontakt záujemcov s Vami je určený kontaktný formulár. V prípade, že aj tak uvediete v texte inzerátu akékoľvek osobné údaje, budú príjemci týchto osobných údajov uvedených inzerátov všetky osoby, ktoré budú mať prístup na server prevádzkovateľa a Váš inzerát si prečítajú.

   Poskytnuté osobné data budú použité len v súvislosti s účelom, ku ktorému boli užívateľom poskytnuté a nebudú inak ďalej spracovávané ani predávané, ako stanoví tento dokument.

  3. Aké osobné údaje spracovávame?
   Poskytnuté osobné údaje užívateľom:
   • E-mail
   • Heslo (jednosmerne zašifrované)
   Osobné údaje získané pri využití služieb serveru:
   • IP adresa

  4. Za akým účelom tieto údaje spracovávame?
   Správca bude Vaše osobné údaje spracovávať za účelom zaistenia služby prevádzkovateľom spočívajúcej v sprostredkovaní inzercie

   • E-mail za účelom overenia užívateľa pri vkladaní/editácii/zmazaní inzerátu alebo účtu a z dôvodu funkčnosti kontaktného formulára, ktorý umožňuje záujemcovi kontaktovať užívateľa.
   • IP adresu za účelom zvýšenej ochrany stránok proti zneužitiu a zaistení vyššej ochrany proti inzerátom, ktoré porušujú pravidlá serveru.

   Tieto údaje evidujeme i z dôvodu možnosti ich predania vyšetrujúcim orgánom v prípade obdržania žiadosti na ich poskytnutie.

   Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Možnosť spracovania za účelom nevyhnutnosti pre účel oprávnených záujmov správcu či tretej strany okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektov údajov vyžadujúce ochranu osobných údajov, hlavne ak je subjektom údajov dieťa, tým nie je dotknutá.

  5. Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracovávané
   Tieto údaje budú spracovávané do doby 3 mesiacov odo dňa vymazania všetkých inzerátov užívateľa zo serveru, prípadne do doby zrušenia užívateľského účtu (podľa toho, čo z vyššie uvedeného nastane skôr).

  6. Aké sú Vaše práva?
   Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
   • svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
   • požadovať od správcu prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, ich opravu alebo výmaz,
   • požadovať obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu,
   • na prenositelnosť údajov,
   • podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

  7. Informácie o právach subjektov údajov
   Pre on-line prístup k svojim osobným údajom, ktoré ste nám poskytli a k inzerátom, ktoré ste vložili a prajete si ich editovať alebo zmazať, môžete využiť odkaz "Prihlásiť". Prihlasovacie údaje sú e-mail, pod ktorým ste inzerát vložili a heslo, ktoré ste pri vložení inzerátu použili. Pod týmto odkazom môžete svoj účet tiež zrušiť.
   1. Právo na prístup:
    Máte právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané a pokiaľ sú, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a nasledujúcim informáciam: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemci alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, hlavne príjemcovia v tretích zemiach alebo v medzinárodných organizáciách; plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby; existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa subjektov údajov alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov; všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov; skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenom v čl. 22 odst. 1 a 4, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokládaných dôsledkov takého spracovania pre subjekt údajov. Rovnako máte právo na poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov.
   2. Právo na opravu:
    Máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a doplnenie neúplných osobných údajov.
   3. Právo na výmaz:
    Máte právo na vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné pre účel podľa tohto dokumentu; odvoláte súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; vznesiete námietky proti spracovaniu, pokiaľ neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie; osobné údaje boli spracované protiprávne; osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo Českej republiky. Právo na výmaz je daný i pre prípad, že súhlas bol udelený osobou mladšou ako 16 rokov, avšak prevádzkovateľ neumožňuje registráciu osobám mladším ako 16 rokov. Právo na výmaz sa neuplatní v prípadoch podľa čl. 17 odst. 3 GDPR.
   4. Právo na obmedzenie spracovania:
    Máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v prípade, že popierate presnosť osobných údajov a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť; spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia; správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale požaduje ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené z uvedených dôvodov, môžu byť osobné údaje spracované len za podmienok podľa čl. 18 odst. 2 GDPR.
   5. Oznamovacia povinnosť:
    Správca oznamuje všetkým príjemcom, ktorým správca osobné údaje sprístupnil, všetky opravy, výmazy, obmedzenia s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo by to vyžadovalo neprimerané úsilie (hlavne pre prípad uvedenia osobných údajov do textu inzerátu). Máte právo požadovať informáciu o príjemcoch týchto údajov.
   6. Právo na prenositeľnosť:
    Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste správcovi poskytli, a to v štrukturovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi. Ak je to technicky prevoditeľné, máte právo požadovať, aby osobné údaje boli predané priamo inému správcovi.
   7. Právo vzniesť námietku:
    Pre prípad, že by dôvodom spracovania bola nevyhnutnosť pre účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany, nie len na základe súhlasu, máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú vrátane profilovania. Profilovanie ani spracovanie údajov pre účely priameho marketingu správca neprevádza ani nevykonáva automatizované rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracovaní osobných údajov.
   8. Odvolanie súhlasu:
    Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne na kontaktnú adresu správcu alebo e-mailom z registrovaného e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu správcu. Zrušením účtu na serveri prevádzkovateľa môžete súhlas so spracovaním odvolať rovnako jednoducho, ako ste súhlas poskytli (viď úvodný odstavec tohto bodu 1.7). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
   9. Bezplatnosť poskytnutia informácií, zdieľania a úkonov:
    Informácie a zdieľanie a úkony podľa tohto bodu 1.7 a 1.9 sa poskytujú a činia bezplatne. Ak sú žiadosti podané subjektom údajov zjavne nedôvodné alebo neprimerané, hlavne pretože sa opakujú, môže správca buď uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.
   10. Overenie totožnosti:
    V prípade, že má správca pochybnosť o totožnosti osoby, ktorá podáva žiadosť podľa bodu 1.7.1 až 1.7.7, môže požadovať poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie totožnosti subjektu údajov.

  8. Doručovanie odpovedí na vložený inzerát a následná komunikácia
   Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu užívateľa, nezverejňujeme pri inzercii e-mail, ktorý bol použitý vo formulári v súvislosti s overením užívateľa pri vložení inzercie na server. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zneužitie osobných údajov zverejnených užívateľom (tzn. uvedených v inzeráte).

   U každého inzerátu vloženého užívateľom je umiestnený formulár pre možnosť kontaktu s prípadným záujemcom, ktorý pomocou tohto formulára môže napísať užívateľovi správu. Užívateľovi potom príde na mailovú adresu uvedenú pri vložení inzercie na server znenie tejto správy. Užívateľ súhlasí so zasielaním týchto správ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za znenie ani pravdivosť týchto správ. Užívateľ nemusí na správy v prípade nezáujmu alebo podozrenia na podvodné jednanie reagovať. Inzerát je zverejnený na internete a ktokoľvek na neho môže poslať odpoveď, teda okrem skutočného záujemcu aj prípadný podvodník alebo spammer. Užívateľ s touto formou prvej komunikácie s prípadným záujemcom súhlasí. Formulár je teda určený len pre prvý kontakt, a je len na vlastnom uvážení užívateľa, či bude nejako reagovať. Prípadná komunikácia už prebieha výhradne medzi užívateľom a záujemcom.

  9. Zabezpečenie informácií
   Prevádzkovateľ zaisťuje bezpečnosť osobných údajov za použitia technicko-organizačných opatrení a chráni ich dostupnými prostriedkami proti zneužitiu.

   Pokiaľ by bylo pravdepodobné, že určitý prípad zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, oznámi správca toto porušenie bez zbytočného odkladu príslušným subjektom údajov. V oznámení správca uvedie za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov povahu porušenia zabezpečenia osobných údajov a ďalšie informácie uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) GDPR. Oznámenie sa nevyžaduje v prípadoch stanovených v čl. 34 odst. 3 GDPR.

  10. Ochrana osobných údajov detí
   Služby tohto serveru nie sú určené neplnoletým osobám do 18 rokov a preto žiadame, aby ich nevyužívali. Služby serveru osobám mladším ako 16 rokov prevádzkovateľ neumožňuje. Rovnako je zakázané vkládať akékoľvek údaje detí vrátane fotografií.

   Súčasne s udelením súhlasu zaškrtnutím príslušnej položky prehlasujete, že máte najmenej 16 rokov, lebo podľa GDPR je možné spracovávať osobné údaje u osôb mladších ako 16 rokov len so súhlasom či schválením osoby, ktorá k dieťaťu vykonáva rodičovskú zodpovednosť. Prípadným nepravdivým prehlásením o tom, či máte najmenej 16 rokov sa vystavujete zodpovednosti za škodu, ktorá by v dôsledku toho mohla vzniknúť.

  11. Súbory cookies
   Súbory cookies sú malé datové súbory, ktoré sa uložia do vášho počítača, tabletu nebo mobilného zariadenia. Používaním tohto serveru súhlasíte s ukládaním súborov cookies na váš počítač.

   Používáme súbory cookies:

   a) pre zaistenie prevádzky služieb serveru
   Prevádzkovateľ serveru používa k prevádzke serveru dočasné krátkodobé súbory, tzv. "session cookies". Tieto súbory zaisťujú užívateľovi možnosť pridania inzerátu a prihlásenia na účet. Pokiaľ užívateľ nechce súbory cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušné nastavenie. Užívateľ berie na vedomie, že ak zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie serveru.

  12. Zmena vlastníctva prevádzkovateľa serveru
   V prípade zmeny vlastníctva prevádzkovateľa serveru na inú spoločnosť zmluvne s novým vlastníkom ujednáme, aby dodržiaval zásady ochrany osobných údajov s ohľadom na vaše osobné údaje a s ohľadom na účel, pre ktorý boli poskytnuté.

  13. Otázky ohľadom ochrany súkromia a ďalšie kontaktné údaje na správcu
   V prípade otázok v súvislosti s týmito zásadami ochrany osobných údajov, či sťažnosťami, akýmikoľvek žiadosťami, prosíme, kontaktujte nás na tel. +420 603 145 100 alebo e-mailom: inzerce@flashstudio.cz, alebo na adrese uvedenej v bode 1.2 tohto dokumentu (kontaktné údaje na správcu).

Tieto zásady môžu byť v budúcnosti upravené.

Tieto zásady vstupujú do platnosti k 25. 5. 2018.